Home Parteneri Echipa noastra Contact
 
    Link
 
 

BAZA LEGALA
Extras

  • Legea 297 din 2004 privind piaţa de capital;
  • Regulamentele CNVM privind implementarea Directivelor CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

… Diseminarea sau difuzarea rapoartelor întocmite de emitenţi, în conformitate cu actele normative anterior menţionate, denumite în continuare „rapoarte”, se efectuează conform standardelor minime, … astfel încât să se asigure difuzarea către un public cât mai larg posibil şi pe cât posibil simultan în statul membru de origine sau, după caz, în statul membru gazdă dacă valorile mobiliare sunt admise la tranzacţionare numai pe piaţa reglementată din acest stat membru fără a fi admise şi în statul membru de origine, precum şi în celelalte state membre.
… în cazul rapoartelor şi situaţiilor menţionate, această obligaţie se consideră îndeplinită dacă anunţul referitor la rapoarte este comunicat către entitatea care asigură publicarea, diseminarea sau difuzarea şi indică, website-ul pe care sunt disponibile documentele respective.

Societatea comercială (emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată) are obligaţia ca, pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziţia acţionarilor pe website-ul său cel puţin următoarele informaţii:
convocatorul;
numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, drepturile de vot la data de referinţă (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care capitalul societăţii comerciale este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni);
documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societăţii comerciale, care este numit în conformitate cu legea aplicabilă, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale;
propunerile de hotărâre prezentate de acţionari;
formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.

Societatea comercială trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe website-ul propriu rezultatele votului.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© 2019 http://www.hdl.ro | Termeni si conditii de utilizare
HDL Grup